Documente

Subdirectoare
Se afişează 3 rezultate.
Documente
Nu sunt documente in acest director.
Nume Mărime
Nu sunt documente in acest director.
Se afişează 0 rezultate.

INFORMARE LEGISLATIVA

Va informam ca:

- Legea nr.302 din 27 noiembrie 2015 si Legea nr.303 din 27 noiembrie 2015 aparute in Monitorul Oficial nr. 898 din 03 decembrie 2015, ca si Legea nr.324 din 16 decembrie 2015 aparuta in Monitorul Oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015 au adus modificari asupra Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului. Forma actualizata a acestei ultime legi o puteti regasi spre consultare in directorul "Legislatie primara" din zona superioara a acestei pagini.

- In Monitorul Oficial nr. 148 din 27 februarie 2015 a aparut Hotararea 119 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General

- In Monitorul Oficial nr. 5425 din 10 iunie 2014 a aparut Ordinul 835 cu privire la abrogarea articolului 4 din ORDINUL ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Varianta actualizata a celui din urma poate fi consultata aici.

Au apărut:

- Legea 82/24.06.2014 pentru modificarea art. 31 din  Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (conform căruia dreptul de constat contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 3 ani de la data savarsirii faptei)

- OUG nr. 22/06.05.2014 pentru modificarea şi completarea  Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

- OG nr. 17/26.08.2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 835/30.05.2014 privind abrogarea art. 4 din Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism (art4  care se abroga:"Documentaţiile de urbanism si amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea prezentului ordin sunt nule de drept")

- H.G.R. nr. 444/28.05.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de receptive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin HGR nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 68/12.05.2014 pentru modificarea alin (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării –cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică şi private a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

- Legea 86/27.06.2014 pentru aprobarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 456/01.04.2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire /desfiinţare

 

  • Va informam ca, în Monitorul Oficial nr. 898 din 2012, Hotarârea de Guvern 1309 din 2012 stabileste nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 2013.
  • Va informam ca, în  Monitorul Oficial nr. 418 din 10 iulie 2013, a fost publicată  Legea nr. 190 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
  • Va informam ca, prin Monitorul Oficial nr. 845 din 2012, Legea 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul a suportat urmatoarele modificari în alin 1.3 al art. 46:

"(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotarâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pâna la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general."

  • Va informam ca, prin Monitoarele Oficiale nr. 486 si 506 din 2012, Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a suportat urmatoarele modificari:

       - introducerea urmatorului alin. (24) la art. 7: Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substantiala a unui drum public existent, cuprins în reteaua rutiera, nu se va emite în conditiile în care proiectele de infrastructura respective nu contin rapoartele de audit de siguranta rutiera sau de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, dupa caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare.

       - modificarea alin. 3 al art. 23, astfel: Terenurile destinate construirii, evidentiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizatia de construire. În cazul în care proprietarul terenului doreste sa scoata din circuitul agricol doar o parte din terenul detinut, pentru îndeplinirea acestei proceduri, autorizatia de construire va fi însotita de documentatia tehnica cadastrala.

Textul integral al Legii 50/1991 îl puteti consulta aici.

  • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului atrage atentia asupra faptului ca: În conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului, în vederea eliberarii certificatelor de urbanism pentru structurile care doresc sa intre în circuitul turistic este necesara obtinerea avizului de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
  • Va informam ca în Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011 a fost publicata HOTARÂREA nr. 490 din 11 mai 2011, care completeaza Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 525/1996. Va rugam sa tineti cont de aceste completari în elaborarea documentatiilor dvs. de urbanism.